Vademecum dubbel boekhouden
 

 

 

 

 


Auteur: Gťry Quaghebeur (College Veurne)

 

 

INHOUD†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PAGINA

 

 

1.††††† Herhalingen boekingsregels & boekingen i.v.m. commerciŽle en financiŽle verrichtingen................................................................................................................... 1

 

2.††††† Boekingen i.v.m. de wisselbrief............................................................................ 4

 

3.††††† Boekingen i.v.m. leningen en intrest...................................................................... 6

 

4.††††† Boekingen i.v.m. opname voor privť..................................................................... 7

 

5.††††† Boekingen i.v.m. voorafbetaling van belastingen.................................................. 7

 

6.††††† Boekingen i.v.m. voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoud................ 7

 

7.††††† Boekingen i.v.m. vaste activa................................................................................ 8

 

8.††††† Boekingen i.v.m. twijfelachtige vorderingen (dubieuze debiteuren)...................... 9

 

9.††††† Boekingen i.v.m. goederen voorraad (voorraadwijziging). 10

 

10.††† Boekingen i.v.m. overlopende rekeningen (regularisatie kosten- en opbrengstenrek.)........................................................................................................... 11

 

11.††† Boekingen i.v.m. geraamde belastingen en winstbestemming.............................. 12

 

 

DOCUMENTEN

 

1.††††† Modelvan een eindbalans.................................................................................. 13

 

2.††††† Model van een resultatenrekening....................................................................... 14

 

 

OVERZICHT DUBBEL BOEKHOUDEN.................................................................... 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Herhaling boekingsregels 3į jaar

 

1.1 Het systeem van dubbel boekhouden

 

 

 

 

 

 

A

 

Balans op ..

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal vermogen

volgens aanwending

=

bezittingen en vorderingen van de onderneming

Totaal vermogen

volgens oorsprong

=

schulden van de onderneming t.o.v. de ondernemer en derden

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† A=P

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† balansrekeningen

 

 


D

2-3-4-5

Actiefrekeningen

C

 

D

1-4

Passiefrekeningen

C

 

 

Beginbedrag

 

Vermeerderingen

 

 

Verminderingen

 

 

 

 

Verminderingen

 

Beginbedrag

 

Vermeerderingen

 

††††††

 

 

 

 

 


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† beheersrekeningen

 

 


D

Klasse 6

Kostenrekeningen

C

 

D

Klassse 7

Opbrengstenrekeningen

C

 

 

Vermeerderingen

 

Verminderingen

 

 

 

 

Verminderingen

 

Vermeerderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Balans op ..

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaste activa

 

††† MateriŽle vaste activa

 

vlottende activa

 

†† Voorraden

†† Vorderingen £ 1 jaar

†† Liquide middelen

eigen vermogen

 

†† Kapitaal

†† Overgedragen winst

 

schulden

 

†† Schulden > 1 jaar

†† Schulden £ 1 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 1 Ė herhaling

 

1.2 Interne financiŽle overboekingen

 

 

 

D

5...

FinanciŽle rekening

C

 

D

580

Interne overboekingen

C

 

D

5 ...

FinanciŽle rekening

C

 

 

 

 

Zie dagafschrift of dasdoc.

 

 

 

 

 

Zie dagafschrift of dasdoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Boekingen in verband met de personeelskosten

 

 

 

D

5 ...

FinanciŽle rekening

C

 

D

453

Ingehouden vorrheffing

C

 

D

620

Bezoldigingen

C

 

 

 

 

 

betaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brutoloon

 

 

 

 

 

 

 

 

D

455

Bezoldigingen

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

454

†††††††††† RSZ

C

 

D

621

Werkgeversbijdrage RSZ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkgeversbijdrage

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

1.4 Boekingen in verband met de BTW op het einde van de BTW-periode

 

 

 

D

411

Terug te vorderen BTW

C

 

 

 

 

 

 

D

451

Te betalenBTW

C

 

 

 

 

 

 

bereken in beide rekeningen het verschil tussen D & C

en breng het kleinste verschil over naar de andere rek.

 

 

 

 

 

 

 

 

D

5 ...

FinanciŽle rekening

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de BTW-diensten

geld terugstorten

 

bij betaling aan de

BTW-diensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 2 - herhaling

 

1.5 Boekingen in verband met de aankoopfactuur

 

 

 

D

 

5 ...

 

FinanciŽle rekening

 

C

 

 

D

 

440

 

Leveranciers

 

C

 

D

604.

610

Aankopen hg

Aank. dienst en div. goed.

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereffening

 

†††††††††††††† AF

 

 

 

 

 

 

 

 

D

756

Div. fin. opbrengsten

C

 

 

 

 

 

 

D

411

Terug te vorderen BTW

C

 

 

 

 

 

 

 


bij korting

voor contant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CN

 

 


Bemerk:†† Aankopen handelsgoederenģ directe kosten

†††††††††††††††††† aankopen diensten en diverse goederen ģ indirecte kosten

 

 

 

 

1.6 Boekingen in verband met de verkoopfactuur

 

 

 

D

700

Verkopen handelsgoed.

C

 

D

400

Handelsdebiteuren

C

 

D

5...

FinanciŽle rekening

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VF

Vereffening

 

 

 

 

 

 

 

 

D

451

Te betalen BTW

C

 

 

 

 

 

 

D

656

Diverse fin. kosten

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bij korting

voor contant

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CN

††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 3 Ė herhaling

 

 

 

2. BOEKINGEN IN VERBAND MET DE WISSELBRIEF

 

2.1 Bij de trekker

 

 

2.1.1. Trekking en acceptatie door de betrokkene

 

 

 

D

400

Handelsdebiteuren

C

 

D

401

Te innen wissels

C

boeken bij hetopmaken van de VF

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

2.1.2. Endossement ter incasso & ontvangst van het dagafschrift

 

 

D

401

Te innen wissels

C

 

D

550

††††† R/C Bank

C

geboekt bij de trekking

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

ontvangen bedrag vol-gens dagafschrift

 

 

 

 

 

 

 

 

D

656

Diverse financiŽle kosten

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedrag van de incas-sokosten = nominale waarde - ontvangen bedrag

 

 

 

2.1.3. Verdiscontering aan de bank & ontvangst dagafschrift en discontonota

 

 

D

401

Te innen wissels

C

 

D

550

††††† R/C Bank

C

geboekt bij trekking

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

het ontvangen bedrag

volgens dagafschrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

653

††† Discontokosten

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedrag van de discon-tokosten volgens

discontonota =

nominale waarde -

actuele waarde WB

 

 

 

 

 

2.1.4. Endossement door de trekker aan een schuldeiser (meestal een leverancier)

 

 

 

D

401

Te innen wissels

C

 

D

440

†††† Leveranciers

C

geboekt bij de trekking

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

geboekt bij ontvangst

van de AF

 

 

 

Pag. 4 - wissel

 

 

 

 

 

2.2 Bij de betrokkene

 

 

2.2.1. Bij de accepatie endomiciliŽring

 

 

 

D

441

Te betalen wissels

C

 

D

440

†† Leveranciers

C

 

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

2.2.2. Bij de betaling :door tussenkomst van de bank

 

 

 

 

D

550

†††††††††††††† R/C Bank

C

 

D

441

Te betalen wissels

C

tegoed

 

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

nominale waarde van de WB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 5 Ė wissel

 

 

 

 

 

 

 

3. boekingen in verband met leningen en intresten

 

 

3.1 Bij het ontstaan van de lening

 

 

 

D

173

Kredietinstellingen

C

 

D

550

††††††† R/C Bank

C

 

 

 

 

 

totaal bedrag van de

lening

 

 

 

het ontvangen bedrag

 

 

 

 

 

 

 

D

650

Kosten van schulden

C

 

 

 

 

 

 

 

 

eventuele kosten bij het aangaan van de lening

 

 

 

3.2 Correctie op Ďt einde van het boekjaar

 

 

 

 

D

 

420

Schulden > 1jaar die bin-nen het jaar vervallen

 

C

 

 

D

 

173

††††††††††††††

Kredietinstellingen

 

C

 

 

 

 

 

 

het bedrag van de lening dat in de loop van volgend

 

boekjaar moet betaald worden

 

 

 

 

3.3 Bij de aflossing van de lening

 

 

 

 

D

 

550

 

†††††† R/C Bank

 

C

 

 

D

 

420

Schulden > 1 jaar die bin-nen het jaar vervallen

 

C

 

 

 

 

 

betaling van het verschuldigde bedrag

 

dat einde vorig boekjaar voorzien werd

reeds geboekt(zie3.2)

 

 

 

3.4 Bij de betaling van de intrest van de lening

 

 

 

D

550

†††††† R/C Bank

C

 

D

650

Kosten van schulden

C

 

 

 

 

 

 

 

betaling van het bedrag van de intrest

 

op de lening

 

 

 

 

3.5 Bij de ontvangst van intrest op de bankrekening

 

 

 

 

D

 

751

Opbrengsten uit vlottende ††††††† activa

 

C

 

 

D

 

550

 

††††††† R/C Bank

 

C

 

 

 

 

 

de ontvangen intrest volgens bankuittreksel

 

 

 

 

pag. 6 Ė lening

 

 

4. boekingen in verband met opname voor privť

 

D

5...

FinanciŽle rekening

C

 

D

4160

†† Vordering op de exploitant

C

 

 

 

 

 

 

opgenomen bedrag

 

 

 

 

opgenomen bedrag

 

 

 

 

5. boekingen in verband met voorafbetaling van belastingen

 

D

5...

FinanciŽle rekening

C

 

D

6700

Voorafbetaalde belastingen

C

 

 

 

 

 

 

vooraf betaald

bedrag

 

 

 

 

vooraf betaald

bedrag

 

 

 

 

6. boekingen in verband met voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken

 

6.1 Het aanleggen van de voorziening --- op Ďt einde van de opeenvolgende boekjaren

 

 

 

D

 

6360

Voorz. vr grote herst.- en onderhoudsw. : toevoeging

 

C

 

 

D

 

162

Voorz. voor grote herst.- en onderhoudswerken

 

C

 

bedrag van de jaarlijkse voorziening

(einde boekjaar)

 

 

 

 

 

 

 

bedrag van de jaarlijkse voorziening

(einde boekjaar)

 

 

6.2 Boekingen bij de ontvangst van de factuur

 

 

 

D

440

††† Leveranciers

C

 

D

610

Diensten en div. goederen

C

 

te betalen factuurbedrag

 

 

 

 

maatstaf van heffing

 

 

 

 

 

 

 

 

D

411

Terug te vorderen BTW

C

 

 

 

 

 

 

 

BTW-bedag

 

 

 

 

 

6.3 De terugname van de voorziening --- einde boekj. waarin de factuur geboekt werd

 

 

 

D

 

6361

Voorz. vr grote herst.- en onderhoudsw.: terugneming

 

C

 

 

D

 

162

Voorz. voor grote herst.- en onderhoudswerken†††††††††††

 

C

 

 

totaal van de voorzie-ningen aangelegd tijdens de voorbije jaren

 

 

 

totaal van de voorzie-nigen aangelegd tijdens de voorbije jaren (zie credit)

reeds geboekt

(zie 6.1)

 

 

 

 

 

pag. 7 - privť, belastingen, voorzieningen grote herstellingen

 

7. boekingen in verband met de vaste activa

 

7.1 Boekingen bij de aanschaffing van een vast actief

 

 

7.1.1 Indien er een factuur is

 

b.v. machines, materieel, rollend mat. ...

 

D

440

††† Leveranciers

C

 

D

2 ...

Rekening vast actief

C

 

 

 

 

 

 

totaal factuurbedrag

 

 

 

 

Aanschaffingswaarde van het vast actief

 

 

 

 

 

 

 

 

D

411

Terug te vorderen BTW

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTW-bedrag

 

 

7.1.2 Indien er een notarisakte is

 

b.v. Gronden, terreinen

 

D

440

††† Leveranciers

C

 

D

2 ...

Rekening vast actief

C

 

 

 

 

 

 

 

Totaal te betalen

bedrag

 

 

 

 

Aanschaffingswaarde = totaal te betalen bedrag (registratie- en notariskosten inbegre-pen

 

 

 

7.2 Boekingen bij de afschrijving van een vast actief -- einde boekjaar

 

 

D

2..9

Afschrijving op ...

C

 

D

6302

Afschr. op mat. vaste act.

C

 

 

 

 

 

bedrag van de jaarlijk-se afschrijving

(einde boekjaar)

 

 

 

 

bedrag van de jaarlijk-se afschrijving

(einde boekjaar)

 

 

 

let op : op de eindbalans komt alleen de boekwaarde van het vast actief

 

7.3 Boekingen bij de realisatie van vast actief

 

 

7.3.1 Verkoop met minderwaarde

 

 

 

D

2 ...

Rekening vast actief

C

 

D

4161

††††† Andere div. vorderingen

C

 

reeds geboekt

AW zie 7.1

 

 

 

aanschaffingswaarde van het vast actief

(zoals op debet)

 

 

 

totaal van de factuur

 

 

 

D

451

Te betalen BTW

C

 

D

2..9

††† Afschr. op .....

C

 

 

 

 

 

BTW bedrag

 

 

 

 

totaal afgeschreven bedrag

(zoals op credit)

reeds geboekt

zie 7.2

 

 

 

 

 

 

 

D

663

Minderwaarde real. vast act

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de minderwaarde

 

 

pag. 8 - vast actief ( deel 1)

 

7.3.2 Verkoop met meerwaarde

 

 

 

D

2 ...

Rekening vast actief

C

 

D

4161

††††† Andere div. vorderingen

C

AW reeds geboekt

zie 7.1

 

 

 

aanschaffingswaarde van het vast actief

(zoals op debet)

 

 

 

totaal van de factuur

 

 

 

D

451

Te betalen BTW

C

 

D

2..9

††† Afschr. op .....

C

 

 

 

 

 

BTW bedrag

 

 

 

 

totaal afgeschreven bedrag

(zoals op credit)

reeds geboekt

zie 7.2

 

 

D

763

Meerwaarde real. vast act.

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de meerwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Boekingen bij herwaardering van een vast actief

 

 

 

 

D

 

121

Herwaarderingsmeerwaar-den op mat. vaste activa

 

C

 

 

D

 

2..8

 

Geboekte meerwaarde op ...

 

C

 

 

 

 

 

 

bedrag van de meer-waarde

 

 

 

 

bedrag van de meer-

waarde

 

 

 

 

8. boekingen in verband met twijfelachtige vorderingen

 

 

8.1 Boekingen bij het ontstaan van een twijfelachtige vordering

 

 

 

D

400

Handelsdebiteuren

C

 

D

407

Dubieuze debiteuren

C

 

 

 

 

 

 

bedrag dat de klant, die twijfelachtig wordt, nog moet betalen

 

 

 

 

bedrag dat de klant, die twijfelachtig wordt, nog moet betalen

 

 

 

8.2 Boeking van het vermoedelijk verlies -- einde boekjaar

 

 

 

D

 

409

 

Geboekte waardeverminder.

 

C

 

 

D

 

634

Waardevermindering op handelsvorderingen1 jaar

 

C

 

 

 

 

 

 

bedrag van het ver-moedelijk verlies

(einde boekjaar)

 

 

 

 

bedrag van het ver-moedelijk verlies

(einde boekjaar)

 

 

 

let op : †† op de eindbalans komt rek. ď407 Dubieuze debiteurenĒ voor tegen boekwaarde

††††††††††††† het vermoedelijk verlies moet je berekenen op het bedrag van dub. deb. excl. BTW

 

pag. 9 - vast actief (deel 2) & dubieuze debiteuren

 

9. boekingen en berekeningen in verband met de goederenvoorraad†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

9.1 Berekeningen van de waarde van de eindvoorraad

 

 

 

a) FIFO-methode : †††† bereken de waarde van de eindvoorraad tegen de prijzen van de laatste aankopen

 

b) LIFO-methode :††††† bereken de waarde van de einvoorraad tegen de prijzen van de beginvoorraad en van de eerste aankopen

 

c) Methode van het gewogen gemiddelde : bereken de waarde van de eindvoorraad tegen de gewogen gemiddelde prijs van de beginvoorraad en alle aankopen

 

 

 

9.2 Berekening van het bedrijfsresultaat

 

 

 

OMZET (groep 70)

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† X

DIRECTE KOSTEN (groep 60)

 

 

†††††† Aankopen

†††††††††††††††††††††††† A

 

†††††† Voorraadwijziging (pos.of neg.)

†††††† BV Ė EV = V

††††††††††††††††††††††††††† A + V = Y

Voorlopig bedrijfsresultaat

Indirecte kosten (groepen 61 & 62)

†††††††††††††††††††††††††††††††††† X Ė Y

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† K

BEDRIJFSRESULTAAT

 

††††††††††††††††††††††††††† X Ė Y Ė K

 

 

 

 

9.3 Boeking van de voorraadwijziging--- op Ďt einde van het boekjaar

 

 

9.3.1 In geval van voorraadvermeerdering : BV < EV of BV - EV is negatief††††

 

 

D

340

††† Voorraden A

C

 

D

60940

Voorraadwijziging A

C

 

Beginvoorraad

 

Voorraadwijziging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraadwijziging

 

 

 

9.3.2 In geval van voorraadvermindering: BV > EV of BV - EV is positief

 

 

D

340

††† Voorraden A

C

 

D

60940

Voorraadwijziging A

C

 

Beginvoorraad

 

 

 

 

Voorraadwijziging

 

 

 

 

Voorraadwijziging

 

 

 

 

 

pag. 10 Ė eindvoorraad

 

 

 

 

 

10. boekingen in verband met de

overlopende rekeningen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

10.1 Over te dragen kosten = kosten die reeds betaald zijn maar die ten laste zijn van volgend boekjaar

 

 

 

D

6...

Kostenrek. huidig boekj.††††

C

 

D

490

Over te dragen kosten††††

C

 

D

6...

Kostenrek. volgend boekj.

C

 

bij ontvangst van

de factuur in

huidig bj. 19.0

 

 

 

†††††††††††

†††††††††††

††††††††††† het deel van de kosten dat voor volgend

††††††††††† boekjaar bestemd is

††††††††††† 31/12/19.0

 

 

 

 

 

het deel van de kosten dat naar dit

jaar overgedragen werd

01/01/19.1

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Actiefrekening

 

10.2 Verkregen opbrengsten = opbrengsten ten gunste van huidig boekj. die pas volgend boekj. geÔnd worden

 

 

 

D

7...

Opbrengstenrek. huidig bj.

C

 

D

491

Verkregen opbrengsten

C

 

D

7...

Opbrengstenrek. volgend bj.

C

 

 

†††††††††††

††††††††††† het deel van de nog niet ontvangen op-

††††††††††† brengsten bestemd voor dit boekjaar

††††††††††† 31/12/19.0

 

 

 

 

het deel van de nog niet ontvangen

opbrengsten bestemd voor vorig bj.

01/01/19.1

 

 

 

 

 

bij ontvangst factuur in de loop van 19.1

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† actiefrekening

 

10.3 Toe te rekenen kosten = kosten ten laste van huidig boekjaar maar pas volgend jaar te betalen

 

 

 

D

6...

Kostenrek. huidig boekj.††††

C

 

D

492

Toe te rekenen kosten††††

C

 

D

6...

Kostenrek. volgend boekj.

C

 

 

 

 

 

het deel van de niet betaalde kosten dat ten laste is van huidig boekjaar

31/12/19.0†††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het deel van de niet betaalde kosten dat ten laste is van vorig boekjaar

01/01/19.1

bij ontvangst van

de factuur in de

loop van 19.1†††

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† passiefrekening

 

 

10.4 Over te dragen opbrengsten = reeds ontvangen opbrengsten die ten gunste zijn van volgend boekjaar

 

 

 

D

7...

Opbrengstenrek. huidig bj.†††††††††

C

 

D

493

Over te dragen opbrengsten

C

 

D

7...

Opbrengstenrek. volgend bj.

C

 

 

 

 

 

bij ontvangst factuur

in de loop van 19.0

 

het deel van de reeds ontvangen opbrengsten dat ten gunste isvan volgend boekjaar

31/12/19.0†††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het deel van de vorig boekj. ontvangen opbrengsten dat ten gunste is van dit boekj.

01/01/19.1

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† passiefrekening

 

pag. 11 - overlopende rekeningen

 

 

11. boekingen in verband met de winstbestemming†††††††††††††††

 

11.1 Boekingen van de geraamde belastingen (in geval er winst is)

 

 

 

D

 

6702

 

Geraamde belastingen

 

C

 

 

D

 

450

Geraamd bedrag van de belastingsschulden†††††

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† geraamd deel van de belastingen dat niet vooraf betaald werd

†††††††††††

11.2 †††††† De overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar toevoegen aan het resultaat van dit boekjaar

 

 

Er was winst !

 


D

 

140

 

Overgedragen winst

 

C

 

 

D

 

790

Overgedragen winstvorig boekjaar

 

C

 

 

 

boeking einde vorig boekjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bedrag van de overgedragen winst van vorig boekjaar

Er was verlies !

 


D

 

141

 

Overgedragen verlies

 

C

 

 

D

 

690

Overgedragen verlies vorig boekjaar

 

C

boeking einde vorig boekjaar

 

 

 

bedrag van D-zijde

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3a Boekingen van de winstbestemming

 

 

D

694

†† Vergoeding v/h kapitaal

C

 

D

474

R/C v/d exploitant

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† winstdeel dat voor de eigenaar bestemd is

 


D

693

Over te dragen winst

C

 

D

140

Overgedragen winst

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† winstdeel dat in het bedrijf blijft

 


11.3b Boekingen in geval van verlies

(geen geraamde belasting, geen winstdeel voor de eigenaar)

 

D

141

Overgedragen verlies

C

 

D

793

Over te dragen verlies

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† bedrag van het verlies

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

11.4 Regularisatie van het reeds opgenomen bedrag voor privť

 

 

D

474

R/C v/d exploitant

C

 

D

4161

††† Vordering o/d exploitant

C

 

 

 

 

 

Reeds geboekt in 11.3a

 

 

 

geboekt bij de opname voor privť

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† reeds opgenomen deel voor privť

 


pag 12 Ė winstbestemming

 

 


 

Actief

 

 

EINDBALANS

 

 

PASSIEF

VASTE ACTIVA

 

X = A

EIGEN VERMOGEN

 

X' = a'+b'+c'+d'

III

MateriŽle vaste activa

 

A=a+b+c+d+e

I

100

Geplaatst kapitaal

a'

 

 

220

Terreinen

a

 

III

121

Herwaarderingsmeerw. vast act.

b'

 

 

221

Gebouwen

b

 

V

140

Overgedragen winst

c'

 

 

230

Installaties

c

 

 

141

Overgedragen verlies

d'

 

 

240

Meubilair

d

 

 

 

 

 

 

 

241

Rollend materieel

e

 

VOORZIENINGEN EN UITG. BEL.

 

Y' = e'

 

 

 

 

 

VII

162

Voorz. vr grote herstell. & ond.

e'

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

Y = B+C+D+E

 

 

 

 

 

VI

Voorraden

 

B=f+g

SCHULDEN

 

W' =A'+B'+C'

 

340

Product A

f

 

VIII

Schulden op lange termijn

 

A' = f'

 

341

Product B

g

 

 

173

Kredietinstellingen

f'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Pag. 13 

VII

Vorderingen korte termijn

 

C=h+i+j+k+l

IX

Schulden op korte termijn

 

B'=g'+h'+...+n'+oí

 

400

Handelsdebiteuren

h

 

 

420

Schulden >1j die binnen ...

g'

 

 

401

Te innen wissels

i

 

 

440

Leveranciers

h'

 

 

407

Dubieuze debiteuren

j

 

 

441

Te betalen wissels

i'

 

 

411

Terug te vorderen BTW

k

 

 

450

Geraamd bedrag belastingen

j'

 

 

4161

Andere diverse vorderingen

l

 

 

451

Te betalen BTW

k'

 

 

 

 

 

 

 

453

Ingehouden voorheffingen

l'

 

IX

Liquide middelen

 

D=m+n+o+p

 

454

RSZ

m'

 

 

550

Bank R/C

m

 

 

455

Verschuldigde bezoldigingen

n'

 

 

560

Post R/C

n

 

 

474

R/C van de exploitant

o'

 

 

570

Kas

o

 

 

 

 

 

 

 

580

Interne overboekingen

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Overlopende rekeningen

 

E=q+r

X

Overlopende rekeningen

 

C' =p'+q'

 

490

Over te dragen kosten

q

 

 

492

Toe te rekenen kosten

p'

 

 

491

Verkregen opbrengsten

r

 

 

493

Over te dragen opbrengsten

q'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

Z = X + Y = Z'

 

 

TOTAAL

 

Z' = X'+Y'+W'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RESULTATENREKENING OP ..............................

 

I.

Bedrijfsopbrengsten

 

70/74

 

A(=som I)

 

A. Omzet

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Andere

 

74

 

 

II.

Bedrijfskosten

(-)

60/64

 

B(=som II)

 

A. Handelsgoederen

 

60

 

 

 

†††† 1, Inkopen

 

600/8

 

 

 

†††† 2, Wijzigingen in voorraad

 

 

 

 

 

†††††††† (toename -, afname +)

 

609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Diensten en diverse goederen

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Bezoldigingen, sociale lasten pensioenen

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Afschrijvingen op materiŽle vaste activa

 

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Waardeverminderingen op vorderingen

 

634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

 

635/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Andere bedrijfskosten

 

64

 

 

III.

Bedrijfswinst

(+)

70/64

 

C= A-B

 

Bedrijfsverlies

(-)

64/70

 

C' = A-B

 

 

 

 

 

 

IV.

FinanciŽle opbrengsten

 

75

 

D(=som IV)

 

B. Opbrengsten uit vlottende activa

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Andere financŽle opbrengsten

 

752/9

 

 

V.

FinanciŽle kosten

(-)

65

 

E(=som V)

 

A. Kosten van schulden

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Andere financiŽle kosten

 

652/9

 

 

VI.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

 

 

 

 

 

vůůr belasting

(+)

70/65

 

F = C(')+D-E